Referat fra generalforsamling i Månebakken Borettslag 29.10.2015

Last ned originaldokumentet.

Tilstede: 19 andelshavere, forretningsfører ikke tilstede

1. Konstituering

Møteleder: Mads Simonsen.
Referent: Ivar Flugekvam Nordang
Protokollunderskrivere: Viktoria Nordstrøm Larsen og Fredrik Gyberg
Stemmetellere: Heidi Thuv og Tale Korsmo Mælum

Innkalling og saksliste godkjent.

2. Styrets årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 opplest og godkjent.

Det har vært flere problemer med heisen i 2014. Vaktmester Jan Roger Svedahl tok kontakt med et nytt heisfirma og etter at det ble byttet noen kontaktorer/releer har heisen blitt mer stabil.

Årets dugnadsarbeider har blant annet inneholdt maling av trappeoppgangen i rødbygget og kosting/vasking av parkeringskjeller, samt rengjøring innvendig i gulbygget og spyling og rydding utenfor.

På generalforsamlingen ble det informert om arbeidet med oppgradering av bygningsmassen fra Ivar F. Nordang. En stor del av arbeidet knyttet til oppgradering av bygningsmassen har blitt gjennomført fra 2014 frem til generalforsamlingen i 2015. Utarbeidelse av fremdriftsplaner og søknadsarbeid om kompetansemidler fra Husbanken ble gjort våren 2015. Kompetansemidlene ble innvilget sommeren 2015, og er på kr 500 000,- til forprosjekt og skisseprosjekt av en oppgradering av borettslaget, i samarbeid med Bjørke Arkitektur og Nice Industridesign.

Styrets beretning godkjennes.

3. Godkjenning av regnskap for 2014

Styreleder Mads Simonsen presenterer økonomi. Resultatregnskapet blir gjennomgått med noter. Økonomien i borettslaget er på bedringens vei, og selv om det har vært en del ekstra vedlikeholdskostnader til heisen er regnskapet noenlunde i balanse. Ingen innsigelser til resultatregnskapet.

Balansen gjennomgås. Ingen innsigelser.

4. Forslag til budsjett 2015

Budsjettet for 2015 ble presentert og er i stor grad basert på budsjettet for 2014. I 2015 vil det komme noen kostander med rensing og fylling av oljetanker, rørinnspeksjon, og kostnader til tilstandsvurderinger borettslaget. Det er imidlertid satt av penger i budsjettet til vedlikehold/oppgradering, så styreleder mener at det ikke vil være noen stor fare for en budsjettsprekk. Det kom noen spørsmål knyttet til noen poster i budsjettet. Utgifter til vasking har blitt overført til en ny post, lønn, ettersom trappene blir vasket av en beboer i borettslaget. Ellers ingen innvendinger.

5. Godtgjørelse og revisor 2014

Det kom et forslag fra styreleder om at siden Ivar F. Nordang har gjort så stor innsats for fremdriften i oppgraderingsprosjektet fra 2014 og frem mot generalforamlingen i 2015, foreslås det å øke styrehonoraret til kr 40 000,- og fordele dette mellom styremedlemmene og Ivar F. Nordang.

Forslaget ble stemt over, og ble enstemmig vedtatt.

6. Innkommende forslag

Vasking

Det ble bemerket at det er svært skittent i inngangspartier i gul- og rødbygget, samt 1. etg i gulbygget. Det ble fremmet et forslag om at beboer Arild S. Jakobsen blir forespurt om han kan vaske inngangspartiene i gulbygget og rødbygget, trappene, passasjen mellom gul- og rødbygget og 1. etg i gulbygget hver 14. dag, mens resten av bygget vaskes med nåværende intervall. Prisen for dette blir forhandlet frem av styret etter en prat med Arild.

Forslaget ble stemt over og ble enstemmig vedtatt.

7. Valg etter vedtektenes §11

Hele styret var på valg. Styret ble også utvidet med ett ekstra styremedlem.

Bjørn Inge Melås ble valgt som ny styreleder.
Pål Larsen ble gjenvalgt som styremedlem.
Jenny Harang Nilsen ble valgt som styremedlem.
Fredrik Gyberg ble valgt som nytt styremedlem.

Varamedlemmer etter valg:

Mads Simonsen
Viktoria Nordstrøm Larsen
Ole Magnus Ruud

8. Avslutning/generelt

Møtet avsluttes.