Protokoll fra ordinær generalforsamling borettslaget Månebakken

Last ned originaldokumentet.

Tid: Tirsdag 13. september 2016 — kl. 18.00 Sted: Mellomila 82 i Trondheim

Til stede fra styret: Pål Larsen, Fredrik Gyberg, Bjørn Inge Melås

Til stede fra ny forretningsfører Bonitas Eiendomsforvaltning AS: May-Britt M Knutsen og Eva-Anita Brun.

1) Konstituering

Til møteleder ble valgt: May Britt Knudtsen

Antall fremmøtte stemmeberettigede: 19

Herav antall fullmakter: 2

Til sekretær ble valgt: Bjørn Inge Melås

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt: Vebjørn Farstad

Det var ingen bemerkning til innkallingen og møtet ble lovlig satt.

2) Årsregnskap for 2015

a) Godkjenning av styrets årsberetning

Vedtak: OK - enste.

b) Godkjenning av regnskap

Vedtak: OK

c) Revisjonsberetning ble referert punktvis og tatt til etterretning

d) Godkjenning av evt. styrehonorar for 2015 og 2016 (Settes i kr. + arb. giveravgift)
Avsatt i regnskapet for 2015 er kr 35000

Vedtak for 2015:
OK kr 70.000 + agv. pga det antall medl. og stor arbeidsmengde m/rehab.
Vedtak for 2016:
OK kr 70.000 + agv.

3) Rehabilitering

I saksvedlegget som fulgte innkallingen har styret gjort rede for følgende områder med behov for rehabilitering:
Fasadeoppgradering — mange alternativ i kategori må og kan. Oppstart våren 2017.
Elektrisk anlegg — vurdering utført. Avklares hva som må gjøres, og hva som ikke er nødv.
Brannanlegg — pris innhentes for sentral og nød-/ledelys.
Porttelefonanlegg — ikke reparerbart. Må skiftes. Billigere dersom felles inngang etableres.
Rørfornying rødbygget — ikke hentet pris.
Takterrasse — tilbud innhentet for fjerning av byggmateriell og tekking av nytt tak samt fjerning av gammelt ventilasjonsutstyr vil frigjøre plass for lagring.
Sopp i kjeller — tilbud fra saneringsfirma innhentet.
Ventilering p-kjeller. Nødvendig pga fukt. Avklares om det kan løses sammen med sopp-san.

Styrets innstilling: Det gjennomføres nødvendig rehabilitering opptil 10 mill for hele byggningsmassen.

Vedtak: enstemmig vedtatt

4a) Budsjett 2016

Styrets innstilling er at 2016 settes likt som 2015. Felleskostnader endres ikke.

Vedtak: OK - enstemmig vedtatt

4b) Budsjett 2017

Styrets innstilling er at også 2017 fastsettes likt som 2015 når det gjelder selve budsjettets kostnadsramme. I dette ligger at der de reelle kostnadene øker, for eksempel ved økte renteutgifter ved opptak lån, så vil avsetning til framtidig vedlikehold justeres tilsvarende ned. På grunn av at ulike fordelingsnøkler knyttet til eksemplet renter og vedlikehold, kan derfor felleskostnadene for den enkelte endre seg i forhold til dagens sats, selv om budsjettets totale økonomiske ramme er uendret.

Vedtak: OK - enstemmig vedtatt

5) Låneopptak

Styrets innstilling: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp lån innenfor en ramme på 10 mill med pant i borettslagets gårds og bruksnummer. Fullmakten gjelder også prioritetsvikelse på fellesobligasjonen.

Vedtak: OK! - enstemmig vedtatt

6) Valg

Etter valget består det nye styret av:

Styreleder til 2017: Bjørn Inge Melås
Styremedlem til 2017: Fredrik Andre Gyberg
Styremedlem til 2017: Pål Larsen
Styremedlem til 2017: Sigrid Jenny Marie Sverin Harang-Nilsen
Varamedlem for 1 år: Mads Simonsen
Varamedlem for 1 år: Ivar Nordang
Varamedlem for 1 år: Ole Magnus Ruud

Møtet ble hevet kl. 20:17